Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:15 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:15
Datum och tid: 2017-01-24 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Överläggning med regeringen
Överläggning med statssekreterare Nils Vikmång, Miljö- och energidepartementet, om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådet direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara källor (omarbetning), KOM(2016) 767.

3. Överläggning med regeringen
Överläggning med statssekreterare Nils Vikmång, Miljö- och energidepartementet, om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, KOM(2016) 761.

4. Överläggning med regeringen
Överläggning med statssekreterare Nils Vikmång, Miljö- och energidepartementet, om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådet förordning om styrningen av Energiunionen, KOM(2016) 759.

5. Överläggning med regeringen
Överläggning med statssekreterare Nils Vikmång, Miljö- och energidepartementet, om

a) kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådet förordning om den inre marknaden för el, KOM(2016) 861,

b) kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG, KOM(2016) 862,

c) kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, KOM(2016) 863,

d) kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el, KOM(2016) 864.

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 januari kl. 11.00. NB! Tiden

Bilagor