Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:17 Torsdag 2017-02-02 kl. 10:00

Torsdag 2017-02-02 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:17
Datum och tid: 2017-02-02 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Riksrevisionen
Avdelningschef Robert Boije, enhetschef Fredrik Bystedt, projektledare Charlotta von Porat och ämnessakkunnig Daniel Melén, Riksrevisionen, lämnar information om granskningen Statliga stöd till innovation och företagande.

3. Funktionskrav på elmätare (NU10)
Beredning
Prop. 2016/17:73
Föredragande: AB

4. Granskning av meddelande om ren energi för alla i EU (NU22)
Beredning
KOM(2016) 860
Föredragande: AF

5. Subsidiaritetsprövning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning för ett styrningssystem för Energiunionen
Beredning och ev. beslut
KOM(2016) 759
Föredragande: AF

6. Subsidiaritetsprövning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om krisberedskap och upphävande av direktiv 2005/89/EC
Beredning och ev. beslut
KOM(2016) 862
Föredragande: AF

7. Mottagande och ev. beredning av motioner
Föredragande: JF

8. Inbjudan
Föredragande: JF

9. Information om vårens planering
Föredragande: JF

10. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

11. Kanslimeddelanden

12. Ev. övriga ärenden

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 februari kl. 11.00.

Bilagor