Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:22 Torsdag 2017-03-16 kl. 10:00

Torsdag 2017-03-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:22
Datum och tid: 2017-03-16 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen
Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, lämnar information om aktuella handelspolitiska frågor.

3. Näringspolitik (NU12)
Justering
Motioner
Föredragande: FJ, MK

4. Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande (NU11)
Justering
Skr. 2016/17:79 och motion
Föredragande: MK

5. Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer (NU15)
Beredning
Prop. 2016/17:117
Föredragande: FJ

6. Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Beredning och ev. beslut
KOM(2016) 863
Föredragande: AF

7. Uppföljning av handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar
Beslut om dels publicering, dels genomförande av seminarium.
Föredragande: RB

8. Information om utskottsresa till Västerbotten
Föredragande: JF

9. Information om kommissionär Sefcovics besök
Föredragande: JF

10. Information om utskottets planering
Föredragande: JF

11. Kanslimeddelanden

12. Ev. övriga ärenden

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 mars kl. 10.00.


Bilagor