Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:23 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:23
Datum och tid: 2017-03-23 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Handelspolitik (NU13)
Justering
Motioner
Föredragande: CR, AF

3. Energipolitik (NU14)
Justering
Motioner
Föredragande: RB

4. Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer (NU15)
Justering
Prop. 2016/17:117
Föredragande: FJ

5. Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen (NU18)
Beredning
Prop. 2016/17:119
Föredragande: MK

6. Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el (NU19)
Beredning
Prop. 2016/17:124 och motioner
Föredragande: FJ

7. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el
Beredning och ev. beslut
KOM(2016) 864
Föredragande: AF

8. Inkommande besök
Föredragande: JF

9. Kanslimeddelanden

10. Ev. övriga ärenden

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 mars kl. 11.00.

12.

Bilagor