Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:25 Torsdag 2017-04-06 kl. 10:00

Torsdag 2017-04-06 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:25
Datum och tid: 2017-04-06 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen (NU18)
Justering
Prop. 2016/17:119
Föredragande: MK

3. Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el (NU19)
Justering
Prop. 2016/17:124 och motioner
Föredragande: FJ

4. Fråga om överlämnande av motionsyrkande
Föredragande: JF

5. Regional tillväxtpolitik (NU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: CR

6. Mineralpolitik (NU17)
Beredning
Motioner
Föredragande: RB

7. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv för förnybar energi för perioden 2020-2030
Beredning och ev. beslut
KOM(2016) 767
Föredragande: AF

8. Verksamheten i Europeiska unionen under 2016
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skrivelse 2016/17:115 och motioner
Föredragande: AF

9. Vitbok om EU:s framtid
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
KOM(2017) 2025
Föredragande: JF

10. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2016/17:75
Föredragande: CR

11. Inkommande besök
Föredragande: JF

12. Kanslimeddelanden

13. Ev. övriga ärenden

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 april kl. 10.00.

Bilagor