Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:34 Torsdag 2017-06-08 kl. 10:00

Torsdag 2017-06-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:34
Datum och tid: 2017-06-08 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017 (NU20)
Justering
Prop. 2016/17:179 och motioner
Föredragande: RB

3. Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad (NU25)
Justering
Prop. 2016/17:187 och motioner
Föredragande: CR

4. Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring (NU21)
Justering
Skr. 2016/17:148 och motioner
Föredragande: MK

5. Immaterialrätt (NU23)
Justering
Motioner
Föredragande: FJ

6. Statligt ägda bolag i omvandling (NU24)
Justering
Prop. 2016/17:181 och motioner
Föredragande: FJ

7. Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr1024/2012
Beredning och ev. beslut
KOM(2017) 256
Föredragande: AF

8. Subsidiaritetsprövning av förslag om fastställande av villkor och förfarande genom vilka kommissionen får begära att företag och företagssammanslutningar tillhandahåller information när det gäller den inre marknaden och närliggande områden
Beredning och ev. beslut
KOM(2017) 257
Föredragande: AF

9. Information om besök hos SUP46

10. Information om offentlig utfrågning om internationell handel

11. Kanslimeddelanden

12. Ev. övriga ärenden

13. Nästa sammanträde
Offentlig utfrågning torsdagen den 15 juni kl. 9.00 i förstakammarsalen.

Bilagor