Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:15 Torsdag 2018-01-25 kl. 10:00

Torsdag 2018-01-25 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:15
Datum och tid: 2018-01-25 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Vissa elmarknadsfrågor (NU9)
Beredning
Motioner
Föredragande: FJ

2. Mineralpolitik (NU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: RB

3. Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Fråga om yttrande till utrikesutskottet över proposition Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada
Beredning
Prop. 2017/18:60
Föredragande: CR

4. Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av förordning om gemensamma bestämmelser vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna
Beredning och beslut
KOM(2017) 826
Föredragande: AF

5. Subsidiaritetsprövning av förslag om upphävande av förordning om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen
Beredning och ev. beslut
KOM(2017) 769
Föredragande: AF

6. Mottagande av motionsyrkande
Föredragande: JF

7. Återrapport från WTO:s ministermöte i Buenos Aires
Jennie Nilsson (S) och Hans Rothenberg (M)

8. Inbjudningar
Föredragande: JF

9. Kanslimeddelanden

10. Ev. övriga ärenden

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 februari kl. 10.00, därefter torsdagen den 8 februari kl. 10.00.

Bilagor