Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:16 Torsdag 2018-02-08 kl. 10:00

Torsdag 2018-02-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:16
Datum och tid: 2018-02-08 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Överläggning med regeringen
Överläggning med statssekreterare Emil Högberg, Statsrådsberedningen, om förslag till reviderad svensk ståndpunkt vad gäller målnivåer för förnybar energi och energieffektivisering till 2030

a) Överläggning om målnivå för förnybar energi till 2030, inom ramen för förhandlingarna om ett reviderat förnybartdirektiv,

b) Överläggning om målnivå för energieffektivisering till 2030, inom ramen för förhandlingarna om ett reviderat energieffektiviseringsdirektiv.

3. Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada (NU4y)
Justering
Prop. 2017/18:60 och motioner
Föredragande: CR

4. Handelspolitik (NU11)
Beredning
Motioner
Föredragande: CR

5. Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om efterlevnad och upprätthållande av harmoniserad unionslagstiftning
Beredning och ev. beslut
KOM(2017) 795
Föredragande: AF

6. Mottagande av motioner
Föredragande: JF

7. Överlämnande av motion
Föredragande: JF

8. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

9. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

10. Inbjudan

11. Utskottets planering våren 2018

12. Kanslimeddelanden

13. Ev. övriga ärenden

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 februari kl. 10.00.

Bilagor