Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:17 Torsdag 2018-02-15 kl. 10:00

Torsdag 2018-02-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:17
Datum och tid: 2018-02-15 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Vissa elmarknadsfrågor (NU9)
Justering
Motioner
Föredragande: FJ

3. Mineralpolitik (NU10)
Justering
Motioner
Föredragande: RB

4. Information från regeringen
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet, lämnar information om

a) rådsslutsatser om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

b) direktivförslaget om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

c) förordningsförslaget om vissa onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram.

5. Näringspolitik (NU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: MK/AF

6. Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat
Beredning och ev. beslut
KOM(2017) 796
Föredragande: AF

7. Återrapport från OECD:s parlamentarikerdagar i Paris
Maria Weimer (L) och Åsa Eriksson (S)

8. Överlämnande av motion
Föredragande: JF

9. Kanslimeddelanden

10. Ev. övriga ärenden

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 mars kl. 10.00.

Bilagor