Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:18 Torsdag 2018-03-08 kl. 10:00

Torsdag 2018-03-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:18
Datum och tid: 2018-03-08 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen
Statsrådet Mikael Damberg, Näringsdepartementet, lämnar information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 12–13 mars 2018 (punkterna 3–6 på dagordningen).

3. Information från regeringen
Kansliråden Ola Brohman och Christian Finnerman samt ämnesråd Maria Ramstedt, Utrikesdepartementet, lämnar information angående subsidiaritetsprövning KOM(2017) 795 av förslag till förordning om efterlevnad och upprätthållande av harmoniserad unionslagstiftning för produkter.

4. Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om efterlevnad och upprätthållande av harmoniserad unionslagstiftning för produkter
Fortsatt beredning och ev. beslut
KOM(2017) 795
Föredragande: AF

5. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

6. Information om utskottets ärendeplan
Föredragande: JF

7. Kanslimeddelanden

8. Ev. övriga ärenden

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 mars kl. 10.00.

Bilagor