Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:27 Torsdag 2018-05-17 kl. 10:00

Torsdag 2018-05-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:27
Datum och tid: 2018-05-17 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen
Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, lämnar information inför rådet för utrikes frågor (handel) den 22 maj (punkterna 3–6 på dagordningen).

3. Energipolitikens inriktning (NU22)
Beredning
Prop. 2017/18:228 och motioner
Föredragande: RB

4. Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag (NU24)
Beredning
Skr. 2017/18:172 och motion
Föredragande: FJ

5. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: RB

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 maj kl. 11.00.

Bilagor