Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:31 Torsdag 2018-06-14 kl. 11:00

Torsdag 2018-06-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:31
Datum och tid: 2018-06-14 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Medgivande att närvara
Medgivande att civilutskottets ledamöter, suppleanter och kansli får närvara under punkten 2 (vid behov).

2. Betaltider i näringslivet
Statsrådet Mikael Damberg, Näringsdepartementet, lämnar information om betaltider i näringslivet.

3. Telia Company AB
Statsrådet Mikael Damberg, Näringsdepartementet, svarar på frågor om Telia Company AB.

4. Justering av protokoll

5. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden
Fortsatt beredning och ev. beslut
KOM(2018) 372
Föredragande: JF

6. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om en mekanism för att lösa problem i gränsöverskridande sammanhang
Fortsatt beredning och ev. beslut
KOM(2018) 373
Föredragande: JF

7. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg)
Fortsatt beredning och ev. beslut
KOM(2018) 374
Föredragande: JF

8. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden +, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden
Fortsatt beredning och ev. beslut
KOM(2018) 375
Föredragande: JF

9. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om inrättande av program för den inre marknaden
Beredning och ev. beslut
KOM(2018) 441
Föredragande: MK

10. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

11. EU-frågor
a) Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

b) Information om konstitutionsutskottets överläggning om vissa delar av kommissionens förslag till förordning om marknadskontroll av produkter, KOM(2017) 795
Föredragande: AF

12. Information om utskottets hantering av ev. subsidiaritetsärenden under sommaren
Föredragande: JF

13. Bemyndigande för ordföranden att inhämta regeringens bedömning
Fråga om att bemyndiga ordföranden att fatta beslut om inhämtande av regeringens bedömning över ett eventuellt inkommet subsidiaritetsärende under sommaruppehållet.

14. Bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll
Föredragande: JF

15. Kanslimeddelanden

16. Ev. övriga ärenden

17. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 juni. 13.00 (vid behov), därefter torsdagen den 23 augusti kl. 11.00.


Bilagor