Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:6 Torsdag 2017-10-26 kl. 10:00

Torsdag 2017-10-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:6
Datum och tid: 2017-10-26 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen
Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, lämnar

a) information om aktuella handelspolitiska frågor,

b) återrapport från informella rådet för utrikes frågor (handel) den 13 oktober 2017,

c) information inför rådet för utrikes frågor (handel) den 10 november 2017.

3. Beslut om tystnadsplikt
Beslut om tystnadsplikt enligt 7 kap. 20§ riksdagsordningen för de upplysningar som lämnas under punkten 4a.

4. Information från regeringen
Statssekreterare Emil Högberg, Statsrådsberedningen, lämnar (kl. 10.45)

a) information om förhandlingsmandat för en överenskommelse mellan EU och Ryssland om Nord Stream 2,

b) information om vissa övriga aktuella energipolitiska EU-frågor.

5. Utgiftsområde 21 Energi (NU3)
Beredning
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: RB

6. Statliga företag (NU4)
Beredning
Skr. 2016/17:140, skr. 2016/17:184 samt motioner
Föredragande: FJ

7. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning
PM Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Föredragande: AF

8. Information om utfallet av den allmänna motionstiden 2017/18
Föredragande: JF

9. Kanslimeddelanden

10. Ev. övriga ärenden

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 november kl. 11.00.

Bilagor