Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:35 Torsdag 2019-05-16 kl. 10:00

Torsdag 2019-05-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:35
Datum och tid: 2019-05-16 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Vårändringsbudget för 2019 (NU4y)
Yttrande till finansutskottet
Justering (Tidigare behandlad 2 maj och 14 maj)
Prop. 2018/19:99 och följdmotioner
Föredragande: LS

3. Handelspolitik (NU13)
Fortsatt beredning (Tidigare behandlad 2 maj)
Motioner
Föredragande: FJ

4. Energipolitik (NU14)
Fortsatt beredning (Tidigare behandlad 25 april)
Motioner
Föredragande: MK

5. Riksrevisionens rapport om försäljningarna av statens aktier i Nordea (NU15)
Beredning
Skr. 2018/19:49
Föredragande: LS

6. Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan (NU16)
Beredning
Prop. 2018/19:93 och motioner
Föredragande: FJ

7. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

8. Utskottets resor
Ev. beslut
Föredragande: JF

9. Konkurrenskraftsrådet (KKR) den 27–28 maj 2019 (kl. 10.30)
Information (punkterna 3–6 kommenterad dagordning)
Statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet

10. Rådet för utrikes frågor (handel) den 27 maj 2019
Information (punkterna 3–5 dagordning kommenterad dagordning)
Statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet

11. Kanslimeddelanden

12. Ev. övriga ärenden

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 maj kl. 11.00.

Bilagor