Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:42 Tisdag 2020-06-09 kl. 10:00

Tisdag 2020-06-09 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:42
Datum och tid: 2020-06-09 10:00
Plats: RÖ4-30

1. Informellt möte i konkurrenskraftsrådet (KKR) den 12 juni 2020
Information per videolänk (kl. 10.00)
Statssekreterare Krister Nilsson, Utrikesdepartementet

2. Immaterialrättsliga frågor
Information per videolänk (kl. 10.30)
Statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet
a) Genomförandet av EU:s nya direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden
b) EU:s mönsterskyddsöversyn
c) Det enhetliga patentsystemet
d) Förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om den framtida relationen på de immaterialrättsliga området

3. Informellt möte i rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 15 juni 2020
Information per videolänk (kl. 11.15)
Statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet

4. Coronapandemins effekter för energisektorn
Information per videolänk
Statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet

5. Justering av protokoll

6. Subsidiaritetsprövning av ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för strukturprogramperioden 2021–2027
Beredning och ev. beslut
COM(2020) 450
Föredragande: AF

7. Subsidiaritetsprövning av förslag om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller exceptionella ytterligare medel och genomförandebestämmelser inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning
Beredning och ev. beslut
COM(2020) 451
Föredragande: CR

8. Subsidiaritetsprövning av ändrat förslag till förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden
Beredning och ev. beslut
COM(2020) 452
Föredragande: AF

9. Subsidiaritetsprövning av förslag till ändrat förslag till förordning om inrättandet av Fonden för en rättvis omställning
Beredning och ev. beslut
COM(2020) 460
Föredragande: CR

10. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

11. Bemyndigande att inhämta regeringens bedömning
Beslut
Fråga om att bemyndiga ordföranden att inhämta regeringens bedömning över ett eventuellt inkommet subsidiaritetsärende under sommaruppehållet

12. Kanslimeddelanden

13. Ev. övriga ärenden

14. Nästa sammanträde
Ev. fredagen den 12 juni prel. kl. 10.00, därefter tisdagen den 16 juni prel. kl. 10.00

Bilagor