Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:6 Torsdag 2019-10-24 kl. 10:00

Torsdag 2019-10-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:6
Datum och tid: 2019-10-24 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Transmissionsledningar för naturgas mellan EU och tredjeland (NU8)
Fortsatt beredning (tidigare behandlad 15 oktober)
Prop. 2019/20:16
Föredragande: MK

3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (NU2y)
Fortsatt beredning (tidigare behandlad 10 oktober)
Yttrande till konstitutionsutskottet
PM
Föredragande: AF

4. Arbetet i frågor som rör Kina (NU3y)
Fortsatt beredning (tidigare behandlad 22 oktober)
Yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2019/20:18 och motioner
Föredragande: LS

5. Näringsliv (NU1)
Beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: LS

6. Regional tillväxt (NU2)
Beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: CR

7. Energi (NU3)
Beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: MK

8. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

9. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

10. Kanslimeddelanden

11. Ev. övriga ärenden

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 november kl. 11.00.

Bilagor