Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2005-10-18 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista

Näringsutskottet 2005/06:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Statssekreterare Sven-Eric Söder, Näringsdepartementet, lämnar synpunkter på Riksrevisionens granskning av regeringens förvaltning och styrning av sex statliga bolag.

3. Fortsatt behandling av skrivelse 2004/05:120 med 2005 års redogörelse för företag med statligt ägande och Riksrevisionens styrelses framställning 2004/05:RRS18 angående regeringens styrning av statliga bolag jämte motioner. (KS)

4. Fråga om uppdrag till riksdagens utredningstjänst angående konkurrenssituationen inom dagligvaruhandeln.

5. Fråga om överlämnande av motionsyrkande till annat utskott.

6. Information om besök hos Svenskt Näringsliv onsdagen den 23 november kl. 11.00 - 13.00.

7. Kanslimeddelanden.

8. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
3. PM och motionshäfte samt skrivelse från riksrevisor Kjell Larsson
7. Förteckning över yrkanden som remitterats till näringsutskottet