Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:33

Föredragningslista

Näringsutskottet 2005/06:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:33
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av motioner om vissa konkurrenspolitiska frågor. (KS)

3. Behandling av proposition 2005/06:154 om förnybar el med gröna certifikat och proposition 2005/06:100 (2006 års ekonomiska vårproposition) vad avser punkterna 8 och 11 om ändring i lagen om elcertifikat jämte motioner. (UR)

4. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:100 (2006 års ekonomiska vårproposition) såvitt avser förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2006, samt över skrivelse 2005/06:101 med årsredovisning för staten 2005 jämte motion. (SG)

5. Information om offentlig utfrågning om elmarknaden. (OBS! nytt datum:18 maj i Skandiasalen).

6. Förslag om nytt utskottssammanträde fredagen den 19 maj kl. 08.30. (justering av betänkande om energiforskning).

7. Förslag om ändrat datum för utskottets avslutande sammanträde (den 1 juni kl. 08.30 i stället för den 30 maj).

8. Kanslimeddelanden.

9. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till betänkande nr 16
3. PM, motionshäfte och inkommen skrivelse
4. PM och motion