Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:35

Föredragningslista

Näringsutskottet 2005/06:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:35
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Fortsatt behandling och justering av yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:100 (2006 års ekonomiska vårproposition) såvitt avser förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2006, jämte motion. (SG)

3. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:154 om förnybar el med gröna certifikat och proposition 2005/06:100 (2006 års ekonomiska vårproposition) vad avser punkterna 8 och 11 om ändring i lagen om elcertifikat jämte motioner. (UR)

4. Diskussion med anledning av enkät om utvärdering av näringsutskottets verksamhet. (SS)

5. Kanslimeddelanden.

6. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till yttrande 2y
4. Sammanställning av enkät
5. Förteckning över deltagare till besök hos Riksbanken