Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2007-04-24 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:26

Föredragningslista

Näringsutskottet 2006/07:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:26
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Behandling av proposition 2006/07:79 om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt) jämte motion. (SG)

3. Behandling av proposition 2006/07:56 om harmoniserad patenträtt. (MH)

4. Fråga om information från (alternativt samråd med) regeringen rörande meddelande från EG-kommissionen om förstärkning av patentsystemet i Europa.

5. Behandling av proposition 2006/07:88 om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. jämte motioner om vissa konkurrenspolitiska frågor. (KS)

6. Fråga om eventuellt yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2006/07:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. (UR)

7. Fråga om lunchseminarium för information om globaliseringsrådet den 29 maj (kl. 12.30 - 13.30). En lättare lunch kommer att serveras.

8. Kanslimeddelanden.

9. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. PM och motion
3. PM
5. PM och motionshäfte
6. PM
8. Inbjudan till informationsmöte den 24 april om Vattenfalls gruvdrift i Tyskland, förteckning över anmälda deltagare till utskottets besök hos Svenskt Näringsliv den 24 april, utdrag ur rapport från Post & Telestyrelsen med förslag till bredbandsstrategi för Sverige samt OH-bilder från sammanträdet den 19 april.