Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2009-03-24 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:37

Föredragningslista

Näringsutskottet 2008/09:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:37
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Justering av betänkande om ändring i lagen om elcertifikat (förslag till utskottsinitiativ på grund av felaktiga hänvisningar i lagen efter tidigare lagändring) (JF)

3. Departementsrådet Marianne Åbyhammar, Utrikesdepartementet, lämnar information om genomförandet av tjänstedirektivet.

4. Behandling, för yttrande till socialutskottet, av proposition 2008/09:145 om omreglering av apoteksmarknaden jämte motioner. (KS)

5. Fortsatt behandling av begäran om utskottsinitiativ rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i statliga företag.

6. Fråga om att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:174 om lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete m.m. jämte ev. motioner.

7. Anmälan av fakta-PM (2008/09:FPM94) om kommissionens tredje strategiska översyn av regelförenklingsarbetet.

8. Inbjudan till kulturutskottets offentliga seminarium om kultur som kreativ tillväxtkraft den 2 april (kl. 09.00-12.00).

9. Kanslimeddelanden.

10. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Utkast till betänkande nr 20
3. PM från Utrikesdepartementet samt utdrag ur Ds-rapport
4. PM, motionshäfte, bilder från SoU:s utfrågning och uppdrag till TLV
5. PM från Näringsdepartementet beräknas kunna utdelas under måndagen.
7. Inkommen fakta-PM
8. Inbjudan och program