Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-21 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:42

Föredragningslista

Näringsutskottet 2008/09:42

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:42
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Justering av betänkande med anledning av proposition 2008/09:142 om genomförande av elförsörjningsdirektivet. (JF)

3. Behandling av proposition 2008/09:168 om vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna. (KS)

4. Fråga om att bereda skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:163 om en sammanhållen klimat- och energipolitik - Energi jämte motioner.

5. Fråga om övertagande av motioner från miljö- och jordbruksutskottet.

6. Fråga om överlämnande av motioner till miljö- och jordbruksutskottet.

7. Förhandsinformation om interparlamentarisk Eureka-konferens i Lissabon den 14 och 15 maj (NU brukar kunna delta med två led.)

8. Kanslimeddelanden.

9. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Utkast till betänkande nr 24
3. PM
5. och 6. Lista över motioner
7. Information om Eureka-konferensen
8. Domen i Pirate Bay-målet