Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-26 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:50

Föredragningslista

Näringsutskottet 2008/09:50

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:50
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Justering av betänkande med anledning av proposition 2008/09:141 om förhandsprövning av nättariffer. (JF)

3. Justering av betänkande med anledning av proposition 2008/09:174 om lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete m.m. (CA)

4. Justering av betänkande med anledning av proposition 2008/09:163 om en sammanhållen klimat- och energipolitik - Energi jämte motioner. (RB)

5. Justering av betänkande med anledning av motioner om vissa elmarknadsfrågor. (JF)

6. Anmälan av inkomna EU-dokument.

7. Fråga om att bereda arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:187 om genomförande av tjänstedirektivet jämte eventuella motioner.

8. Anmälan (för kännedom) av regeringens inspel ("non-paper") till EU:s arbete med Lissabonstrategins framtid (post-2010).

9. Kanslimeddelanden.

10. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till betänkande nr 21
3. Förslag till betänkande nr 22
4. Förslag till betänkande nr 25 samt skatteutskottets yttrande 11y
5. Förslag till betänkande nr 26
6. Förteckning över inkomna EU-dokument
8. "Non-paper" för Lissabonstrategins framtid