Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2010-04-20 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:31

Föredragningslista

Näringsutskottet 2009/10:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:31
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Behandling av proposition 2009/10:128 om genomförande av direktiv om förnybar energi. (AKA)

3. Behandling och ev. beslut rörande subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om turism. (KS)

4. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram för 2010.

5. Utredare Olof Ställvik, riksdagens utredningstjänst, lämnar redovisning av utskottets uppdrag till utredningstjänsten att genomföra en uppföljning av riksdagens behandling av frågor som gäller statliga företag.

6. Fråga om överlämnande av yrkande 3 i motion 2009/10:N17 av Sven Bergström (c) till civilutskottet.

7. Fråga om möte med parlamentarisk delegation från Schweiz onsdagen den 19 maj (kl. 14.00–15.00) för diskussion om energifrågor.

8. Fråga om deltagande vid utskottets besök hos Tillväxtverket onsdagen den 21 april (kl. 17.00).

9. Förslag om att utskottssammanträdet torsdagen den 22 april ställs in.

10. Kanslimeddelanden.

11. Ev. övriga ärenden.Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. PM
3. PM, skrivelse från kommissionen samt förslag till förordning
4. Kommissionens arbetsprogram för 2010
5. Rapport från utredningstjänsten
6. Motion
7. Inbjudan
8. Förteckning över hittills anmälda deltagare i besöket