Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2010-06-15 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:41

Föredragningslista

Näringsutskottet 2009/10:41

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:41
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Justering av betänkande 2009/10:NU22 med anledning av proposition 2009/10:169 om förändrat uppdrag för Sveaskog AB och motion. (RB)

3. Behandling och justering av betänkande 2009/10:NU27 om uppskov med behandlingen av vissa ärenden till nästa riksmöte.

4. (ca kl. 11.05) Departementsrådet Teppo Tauriainen med medarbetare från Utrikesdepartementet

a) lämnar information om EU:s förhandlingar om frihandelsavtal,

b) lämnar information för överläggning med utskottet angående kommissionens förslag till rådets förordning om angivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer. (KS)

5. Behandling och eventuellt beslut rörande subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 663/2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet. (RB)

6. Fråga om utskottets subsidiaritetsprövning under sommaren.

7. Inbjudan (för en ledamot) till EP-möte i Bryssel måndagen den 12 juli (kl. 15.00-18.00) om konsekvenserna av Lissabonfördraget för den regionala sammanhållningspolitiken.

8. Återrapport från EU-möte om energipolitik i Bryssel den 7-8 juni. (PB, CTT, AKA)

9. Förslag om studieresa till världsutställningen i Shanghai.

10. Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll.

11. Kanslimeddelanden.

12. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till betänkande NU22
3. Förslag till betänkande NU27
4a PM från Utrikesdepartementet
4b Förslag från kommisionen, fakta-PM och PM
5. Förslag till förordning och PM
6. PM
7. Inbjudan
8. Rapport från EU-mötet
9. PM
11. Rapport från TTE-rådets möte 31 maj