Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2005-11-17 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:10

Föredragningslista

Näringsutskottet 2005/06:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:10
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Ordföranden Stig Håkansson och ledamöterna Sven Borgström och Eva Eiderström, SSR Konsumentråd, samt ledamoten Göran Nilsson, Sveriges standardiseringsråd, lämnar synpunkter på motionerna 2005/06:N331 (mp) och 2005/06:N333 (fp) om standardisering.

3. Behandling av proposition 2005/06:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller utgiftsområde 21 Energi punkten om investeringsstöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus samt proposition 2005/06:32 om stöd för konvertering av oljeuppvärmningssystem i bostadshus jämte motioner. (UR)

4. (kl. 10.15) Företrädare för Svenska Bioenergiföreningen, Teknikföretagen och Pelletsindustrins Riksförbund lämnar synpunkter på proposition 2005/06:32 om stöd för konvertering av oljeuppvärmningssystem i bostadshus.

5. Kanslimeddelanden.

6. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Synpunkter från Konsumentrådet
3. PM, motionshäfte och inkommen skrivelse
4. Synpunkter på propositionen
5. Förteckning över deltagare i utskottets besök hos Svenskt Näringsliv