Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2005-10-13 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista

Näringsutskottet 2005/06:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. (kl. 09.30-10.30) Verkställande direktör och koncernchef Göran Lundwall, finanschef Gert Eriksson, och affärsområdeschef Nya företag Eva Rosenthal, Almi Företagspartner AB, samt verkställande direktör Christer Lindberg, Almi Företagspartner Stockholm AB, lämnar information om Almi Företagspartners verksamhet.

3. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller budgetens utgiftsramar m.m. jämte motioner (UR)

4. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller förslag om tilläggsbudget. (UR)

5. Information om utfallet av allmänna motionstiden.

6. Överlämnande av motionsyrkanden till andra utskott.

7. Information om utskottets ärendedebatter under hösten.

8. Kort information om utskottets studieresa till Kina.

9. Kanslimeddelanden.

10. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Information från Almi Företagspartner AB
3. PM om utgiftsramar
4. PM om tilläggsbudgeten
5. Statistik över inkomna motioner
7. Utdrag ur ärendeplanen för hösten
9. FaktaPM, inkommen skrivelse samt förteckning över anmälda deltagare till besöket i Västra Götalandsregionen 20 och 21 oktober.