Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2005-11-10 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:8

Föredragningslista

Näringsutskottet 2005/06:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:8
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Anmälan av yttrande från utrikesutskottet rörande regeringens skrivelse 2005/06:9 om ökad välfärd och global utveckling - svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda jämte motioner. (HH)

3. Ordförande Britt-Marie Torstensson, vice ordförande Bodil Nilsson och kassör Agneta Eriksson, Svenska Riksförbundet Nationellt Resurscentrum för kvinnor (NRC), lämnar information om arbetet inom NRC.

4. Behandling av proposition 2005/06:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller utgiftsområde 24 Näringsliv jämte motioner. (KS)

5. (kl. 10.15) Statssekreterare Stefan Stern och departementssekreterare Erik Thornström, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, informerar om inkommen grönbok om effetivare energiutnyttjande.

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Yttrande från utrikesutskottet
3. Information från NRC
4. PM och motionshäfte
5. Grönbok
6. Två faktaPM