Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-15 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:33

Föredragningslista

Näringsutskottet 2007/08:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:33
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Utredare Jan T. Persson, Verket för näringslivsutveckling (Nutek), lämnar information om Nuteks remissynpunkter över promemoria om samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S.

3. (kl. 10.00) Kenneth Möllersten, Statens energimyndighet, lämnar information om avskiljning och lagring av koldioxid (CCS-tekniken).

4. Justering av betänkande med anledning av motioner om vissa immaterialrättsliga frågor. (KD)

5. Behandling av proposition 2007/08:78 om en effektivare förvaltningsstruktur inom politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional konkurrenskraft jämte motioner. (JF)

6. Fortsatt behandling av inbjudan till WTO-konferens i Genève den 11 och 12 september (nu för två NU-ledamöter).

7. Fråga om senareläggning på dagen den 11 juni av debatten med anledning av betänkande 2007/08:NU14 om ny konkurrenslag m.m.

8. Kanslimeddelanden.

9. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (läggs på sammanträdesbordet)
2. Nuteks remissvar
3. PM om CCS-tekniken
4. Förslag till betänkande nr 16
5. PM och motionshäfte
8. Inbjudan och OH-bilder