Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-22 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:35

Föredragningslista

Näringsutskottet 2007/08:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:35
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. (kl. 09.30) Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, lämnar information om det föreslagna samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S.

3. Behandling av proposition 2007/08:143 om samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S jämte motioner. (KS)

4. Justering av utlåtande över vitbok om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler. (KS)

5. (kl. 10.30) Departementsrådet Christine Lager, ämnesråden Kristina Holmgren och Carl Josefsson, ämnessakkunnige Samuel Hägg och departementssekreterare Frida Johannesson, Justitiedepartementet, lämnar information om förhandlingarna inom EU om ett gemenskapspatent och om en domstolslösning för de europeiska patenten.

6. Slutlig avstämning av deltagare i utskottets studieresa till Nordnorge och Kiruna den 1-5 september.

7. Kanslimeddelanden.

8. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll utdelas senare
3. PM, motionshäfte och yttrande från TU
4. Förslag till utlåtande nr 17
6. Förteckning över anmälda till Nordnorge och Kiruna