Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2009-01-29 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:28

Föredragningslista

Näringsutskottet 2008/09:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:28
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. (kl. 09.30) Stefan B Grinneby, Sveriges IT-incidentcentrum (Sitic) vid Post- och telestyrelsen, lämnar upplysningar i anslutning till prop. 2008/09:67 om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG.

3. Fortsatt behandling av ovannämnda proposition jämte motioner. (BB)

4. Behandling av motioner om vissa mineralpolitiska frågor. (SG)

5. Fortsatt överläggning rörande regeringens ståndpunkt till kommissionens meddelande (KOM(2008)781) om en handlingsplan för energitrygghet och energisolidaritet (den andra strategiska energiöversynen).

6. Kompletterande information beträffande två tidigare anmälda faktapromemorior. (SG)

a) Meddelande om ett europeiskt råvaruinitiativ för fler jobb och ökad tillväxt (2008/09:FPM54),

b) Ändringar i strukturfondsförordningarna (2008/09:FPM:55).

7. Fråga om möte med vice talman från Tunisien den 11 februari (på eftermiddagen).

8. Inbjudan till möte i Bryssel den 16 och 17 februari på temat en ny giv för ekonomisk återhämtning i Europa? (En ledamot vardera från FiU, NU och AU; för NU efterfrågas främst en rapportör till arbetsgrupp 3: "Sustainable Europe: economic development and climate challenge").

9. Kanslimeddelanden.

10. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
3. KrU:s yttrande
4. PM och motionshäfte samt två mineralkartor
5. Utkast till ställningstagande utdelas senare
6. PM
8. Inbjudan med program