Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-06 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:35

Föredragningslista

Näringsutskottet 2009/10:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:35
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Statssekreterare Jöran Hägglund med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om turism.

3. Fortsatt behandling av subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om turism. (KS)

4. Behandling av proposition 2009/10:148 om företagsutveckling – statliga insatser för finansiering, innovation och rådgivning och motioner. (KS)

5. (ca kl. 10.15) Statssekreterare Ola Alterå med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information med anledning av proposition 2009/10:179 om förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB.

6. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:179 om förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB och motion. (KS)

7. Fråga om eventuellt yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:99 med förslag om vårtilläggsbudget för 2010. (GS)

8. Fråga om eventuellt yttrande till konstitutionsutskottet över förslag i proposition 2009/10:100 (den ekonomiska vårpropositionen) om ändrad fördelning av ändamål och verksamheter på utgiftsområden. (UR)

9. Fråga om eventuellt yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:100 (den ekonomiska vårpropositionen) och motion. (UR)

10. Fråga om eventuellt yttrande till finansutskottet över skrivelse 2009/10:101 med årsredovisning på staten 2009. (UR)

11. Behandling och eventuellt beslut rörande subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. (KS)

12. Kanslimeddelanden.

13. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. PM från Finansdepartementet
3. PM och remissvar från Tillväxtverket och SCB
4. PM och motionshäfte
7. PM
8. PM
9. PM och utdrag ur motion
10. PM
11. Förslag till direktiv