Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-20 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:37

Föredragningslista

Näringsutskottet 2009/10:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:37
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Statssekreterare Gunnar Wieslander med medarbetare från Utrikesdepartementet informerar inför konkurrenskraftsrådets möte den 25-26 maj (avseende punkt 8 på dagordningen).

3. Justering av betänkande 2009/10:NU23 med anledning av proposition 2009/10:179 om förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB och motion. (KS)

4. (ca kl. 10.00) Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare från Justitiedepartementet lämnar information dels inför konkurrenskraftsrådets möte den 25-26 maj (punkt 7 på dagordningen), dels om de s.k. ACTA-förhandlingarna.

5. Fortsatt behandling för överläggning angående kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om turism.

6. (ca kl. 10.45) Riksrevisor Eva Lindström med medarbetare från Riksrevisionen lämnar information om Riksrevisionens granskning av Sveaskog AB.

7. Inbjudan från Näringsdepartementet till slutseminarium tisdagen den 15 juni om OECD:s granskning av regelreformeringsarbetet i Sverige.

8. Återrapport från Europeiska rymdkonferensens workshop i Bukarest den 17 maj. (SA)

9. Kanslimeddelanden.

10. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Dagordning för mötet samt PM från UD och rapport från ordförandeskapet
3. Förslag till betänkande 2009/10:NU23
4. PM från Justitiedep. samt förslag till rådsslutsatser (på engelska) och en översättning till svenska (av kansliet)
6. Pressmeddelande från Riksrevisionen samt kommentar från Sveaskog (även tidigare utskickad)
7. Information om seminariet
9. Skrivelse från Svenskt Näringsliv om svavelhalten i marint bränsle