Sammansatta Justitie- Och Socialutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-09 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:1

Föredragningslista

Sammansatta Justitie- Och Socialutskottet 2005/06:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:1
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ4-50

Föredragningslista

1. Den av ledamöterna som varit ledamot av riksdagen under längst tid förklarar sammanträdet öppnat och leder sammanträdet.

2. Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet med ledning av protokollsutdrag från justitie- och socialutskotten.

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande(n)

5. Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

6. Fråga om mottagande av

– skrivelse 2004/05:152 Insatser för narkotikabekämpning utifrån regeringens narkotikahandlingsplan (bifogas)

– motioner väckta med anledning av skrivelsen (bifogas)

– proposition 2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner i den del som avser förslaget till lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. samt förslaget om narkotikapolitiska mål (avsnitt 7.1). (bifogas)

– motioner väckta med anledning av propositionen och som avser de delar av propositionen som nämnts ovan.(bifogas)

– motioner från allmänna motionstiderna 2002–2005, remitterade till JuU och SoU (bifogas).

proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar jämte motioner. (bifogas)

7. Utskottets arbetsplanering (se bilaga)

8. Anmälan om begäran om uppvaktning (se bilaga)

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Förslag: torsdagen den 9 mars kl. 10.30.

Bilagor


Förteckning över deputerade och suppleanter i JuSoU från
JuU och SoU
Motionshäften
Skr. 2004/05:152
Prop. 2005/06:30
Prop. 2005/06:60
Arbetsplanering
Begäran om uppvaktning