Sammansatta Justitie- Och Socialutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-23 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista

Sammansatta Justitie- Och Socialutskottet 2005/06:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från sammanträdet den 9 mars.

3. Ny ledamot i utskottet.
Protokollsutdrag från justitieutskottet bifogas.

4. Fortsatt preliminär behandling av dels skrivelse 2004/05:152 Insatser för narkotikabekämpning utifrån regeringens narkotikahandlingsplan jämte motioner väckta med anledning av skrivelsen, dels proposition 2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner (delvis) jämte motioner väckta med anledning av propositionen, dels proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar jämte motioner väckta med anledning av propositionen samt dels motioner från allmänna motionstiderna 2002-2005.

Föredragningspromemoria och matsedel bifogas.
Föredragande: AB, TL

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Förslag: torsdagen den 6 april kl. 10.30.


Bilagor