Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:19 Torsdag 2011-04-14 kl. 10:00

Torsdag 2011-04-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2010/11:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Val av vice ordförande

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (SkU4y)
Justering
Skr. 2010/11:75
Föredragande: Gutsjö

5. EU-förslag till Rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas
Subsidiaritetsprövning
Beredning, fråga om att höra regeringen
KOM(2011) 121 slutlig
Föredragande: Gutsjö

6. Grönbok om mervärdesskattens framtid (SkU25)
Fortsatt beredning
KOM(2010) 695 slutlig
Föredragande: Bergman

7. Vissa frågor om kronofogdemyndighetens elektroniska uppgiftshantering (SkU30)
Beredning och eventuell justering
Prop. 2010/11:78
Föredragande: Åkerrén

8. Protokoll om ändring i Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden (SkU31)
Beredning och eventuell justering
Prop. 2010/11:84
Föredragande: Brynolf

9. Informationsutbytesavtal med Liechtenstein (SkU32)
Beredning och eventuell justering
Prop. 2010/11:81
Föredragande: Brynolf

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 april 2011 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Prot. 2010/11:18
Punkt 3: Inkomna handlingar
Punkt 4: Förslag till yttrande 2010/11:SkU4y
Punkt 5: Pm m.m.
Punkt 6: Pm sänds ut på onsdag
Punkt 7: Pm
Punkt 8: Pm
Punkt 9: Pm
Reseberättelse från Bryssel Tax Forum