Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:26 Torsdag 2011-06-09 kl. 10:00

Torsdag 2011-06-09 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2010/11:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:26
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Förslag om inledande av uppföljningsprojekt,
RO 4 kap 18 §
Beslut

3. Kanslimeddelanden

4. Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna (SkU35)
Justering
Prop. 2010/11:131 och motion
Föredragande: Bergman

5. Val av ordförande under hösten

6. Skatteutskottets utrikes resor under mandatperioden
Föredragande: Wallin

7. Övriga frågor

Bilagor


Punkt 1: prot. 2010/11:25
Punkt 2: Förstudie Uppföljning av undantag från normalskattesatsen för mervärdesskatt
Punkt 4: Förslag till betänkande 2010/11:SkU35