Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:11 Torsdag 2011-12-15 kl. 10:00

Torsdag 2011-12-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2011/12:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:11
Datum och tid: 2011-12-15 10:00 kl. 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Förslag till rådets förordning om inrättande av ett åtgärdsprogram för tull- och skattefrågor i Europeiska unionen för perioden 2014-2020 (Fiscus) och om upphävande av beslut nr 1482/2007/EG och nr 624/2007/EG
Subsidiaritetsprövning
KOM(2011) 706 slutlig
Beredning och ev. justering
Föredragande: Berggren

4. Kommissionens arbetsprogram 2012
KOM(2011) 777 slutlig
Fråga om yttrande till UU
Beredning och ev. justering
Föredragande: AW

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Ev. tisdagen den 20 december 2011 kl. 11.00
Torsdagen den 26 januari 2012 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2011/12:10
Punkt 3: PM, FaktaPM och KOM(2011) 706 slutlig med arbetsdokument.
Punkt 4: KOM(2011) 777 slutlig
Ärendeplan