Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:20 Torsdag 2012-04-26 kl. 10:00

Torsdag 2012-04-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2011/12:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:20
Datum och tid: 2012-04-26 10:00
Plats: RÖ 4-09


1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. EU-handlingar

4. Vissa åtgärder mot illegala vapen (SkU7y)
Justering av yttrande till JuU
Prop. 2011/12:109
Föredragande: Åkerrén


5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (SkU5y)
Justering av yttrande till KU
Skr. 2011/12:75
Föredragande: Berggren

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 maj 2012 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2011/12:19
Punkt 3: Kommissionens svar på motiverat yttrande 2011/12:SkU12
Punkt 4: Förslag till yttrande 2011/12:SkU7y
Punkt 5: Förslag till yttrande 2011/12:SkU5y


Kammarbehandling onsdagen den 9 maj

SkU18 Nya faktureringsregler för mervärdesskatat m.m. (prop. 94)
SkU19 Överklagande av vitesförelägganden i fastighetstaxeringen och genomförande av direktiv på skatteområdet (prop. 96)