Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:6 Tisdag 2011-11-15 kl. 11:00

Tisdag 2011-11-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2011/12:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:6
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Överlämnande av motioner
Fråga om överlämnande till justitieutskottet av motionerna 2011/12:Sk207 av Arhe Hamednaca (S), 2011/12:Sk344 av Fredrik Malm (FP) och 2011/12:U290 y. 2 av Hillevi Larsson (S) ang. beskattning av exileritreaner

4. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU1)
Beredning
Prop. 2011/12:1 och motioner
Föredragande: Åkerrén

5. Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag (SkU6)
Beredning
Prop. 2011/12:17
Föredragande: Bergman

6. Genomförande av det nya EU-direktivet om bistånd med indrivning (SkU7)
Beredning och ev. justering
Prop. 2011/12:15 och motion 2011/12:Sk3 av David Lång (SD)
Föredragande: Wallin

7. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om skatt på finansiella transaktioner (SkU12)
Justering
KOM(2011) 594 slutlig
Föredragande: Wallin

8. Kontroll av postförsändelser (SkU8)
Beredning och ev. justering
Skr. 2011/12:8
Föredragande: Berggren

9. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Beredning
Fråga om yttrande till KU
Föredragande: Berggren

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 november 2011 kl. 11.00. Överläggning tillsammans med FiU om egna medel inom ramen för förslaget till långtidsbudget.

Det nästkommande sammanträdet äger rum torsdagen den 24 november kl. 10.00.Bilagor


Punkt 1: Prot. 2011/12:5
Punkt 2: Inkomna handlingar
Punkt 3:
Punkt 4: Motionshäfte, Pm och tre bilagor
Punkt 5: Pm
Punkt 6: Motion och Pm
Punkt 7: Förslag till utlåtande 2011/12:SkU12 delas senare
Punkt 8: Pm och förslag till betänkande 2011/12:SkU8
Punkt 9: Pm delas senare