Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:1 Torsdag 2016-09-15 kl. 10:00

Torsdag 2016-09-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:1
Datum och tid: 2016-09-15 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Val av vice ordförande

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. EU-dokument

5. Ett svenskt tonnagebeskattningssystem
Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:127 och motion
Föredragande: Pyka

6. Unionstullkodexen och elektroniskt uppgiftslämnande (SkU2)
Beredning och ev. justering
Prop. 2015/16:175
Föredragande: Åkerrén

7. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU med avseende på skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt (SUB-67-2015/16)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2016) 452
Föredragande: Winter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 20 september 2016 kl. 11.00


Bilagor