Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:19 Tisdag 2017-01-17 kl. 11:00

Tisdag 2017-01-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:19
Datum och tid: 2017-01-17 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson m.fl., Finansdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. EU-dokument

5. Kommissionens arbetsprogram (SkU4y)
Justering
KOM(2016) 710 inklusive bilagor
Föredragande: Wallin

6. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser som tillämpas på böcker, tidningar och tidskrifter (SUB-22-2016/17)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2016) 758, faktapromemoria 2016/17:FPM41 och SWD(2016) 393
Föredragande: Wallin

7. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG och direktiv 2009/132/EG vad gäller vissa skyldigheter på mervärdesskatteområdet för tillhandahållande av tjänster och distansförsäljning av varor (SUB-23-2016/17)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2016) 757, faktapromemoria 2016/17:FPM40 och SWD(2016) 382
Föredragande: Wallin

8. Kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (SUB-24-2016/17)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2016) 755 och faktapromemoria 2016/17:FPM40
Föredragande: Wallin

9. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2016/17:3158 yrkande 2 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) till civilutskottet

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Preliminärt tisdagen den 31 januari 2017 kl. 11.00

Bilagor