Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:21 Tisdag 2017-02-14 kl. 11:00

Tisdag 2017-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:21
Datum och tid: 2017-02-14 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson, finansrådet Linda Haggren, departementsrådet Niklas Ekstrand och kanslirådet Johanna Mihaic, Finansdepartementet

2. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer/ATAD 2
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson, finansrådet Linda Haggren, departementsrådet Niklas Ekstrand och kanslirådet Johanna Mihaic, Finansdepartementet

3. Förteckning över icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson, finansrådet Linda Haggren, departementsrådet Niklas Ekstrand och kanslirådet Johanna Mihaic, Finansdepartementet

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EU) nr 1889/2005 (SUB-33-2016/17)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2016) 825, faktapromemoria 2016/17:FPM59
Föredragande: Åkerrén

7. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde (SUB-35-2016/17)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2016) 811, SWD(2016) 458, faktapromemoria 2016/17:FPM57
Föredragande: Wallin

8. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2016/17:2754 av Erik Bengtzboe (M) från justitieutskottet

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 februari 2017 kl. 10.00

Bilagor