Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:22 Torsdag 2017-02-16 kl. 09:00

Torsdag 2017-02-16 kl. 09:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:22
Datum och tid: 2017-02-16 09:00
Plats: RÖ 4-09

1. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer/ATAD 2
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson, finansrådet Linda Haggren, departementsrådet Niklas Ekstrand och kanslirådet Johanna Mihaic, Finansdepartementet

2. Förteckning över icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson, finansrådet Linda Haggren, departementsrådet Niklas Ekstrand och kanslirådet Johanna Mihaic, Finansdepartementet

3. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde KOM(2016) 811
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson, finansrådet Linda Haggren och ämnesrådet Jan Larsson, Finansdepartementet

4. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde (SUB-35-2016/17)
Subsidiaritetsprövning. Fortsatt beredning. Ev. beslut
KOM(2016) 811, SWD(2016) 458, faktapromemoria 2016/17:FPM57
Föredragande: Wallin

5. Riksrevisionen och Skatteverket
Information
Chefsekonom Robert Boije, revisionsledarna Henrik Allansson och Peter Johansson, Riksrevisionen, informerar om Riksrevisionens granskningsrapport RiR 2016:20 Att hantera ett komplicerat skattesystem.
Generaldirektör Ingemar Hansson, Ulrika Röhr, verksamhetsutveckling och Ylva Vesterlund, kommunikatör, Skatteverket, kommenterar rapporten samt informerar om Skatteverkets nya organisation

6. Justering av protokoll

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 februari 2017 kl. 10.00

Bilagor