Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:25 Tisdag 2017-03-14 kl. 11:00

Tisdag 2017-03-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:25
Datum och tid: 2017-03-14 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

2. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet
KOM(2016) 811, SWD(2016) 458, faktapromemoria 2016/17:FPM57

3. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser som tillämpas på böcker, tidningar och tidskrifter
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet
KOM(2016) 758, SWD(2016) 393, faktapromemoria 2016/17:FPM41

4. Rådsslutsatser om meddelande om tullunionens utveckling och styrning
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet
KOM(2016) 813, faktapromemoria 2016/17:FPM61

5. Rådsslutsatser om finansiering av it-stöd, infrastruktur och kontrollutrustning på tullområdet
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

6. Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet
KOM(2016) 825, KOM(2016) 825 Bilagor, faktapromemoria 2016/17:FPM59

7. Multilateralt instrument för att ändra skatteavtal (G20/OECD BEPS åtgärd 15)
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

8. Justering av protokoll

9. Kanslimeddelanden

10. EU-dokument

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 mars 2017 kl. 10.00


Bilagor