Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:3 Torsdag 2016-09-22 kl. 10:00

Torsdag 2016-09-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:3
Datum och tid: 2016-09-22 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Ett svenskt tonnagebeskattningssystem
Justering
Prop. 2015/16:127 och motion
Föredragande: Pyka

4. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU med avseende på skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt (SUB-67-2015/16)
Subsidiaritetsprövning. Fortsatt beredning ev. beslut
KOM(2016) 452
Föredragande: Winter

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 september 2016 kl. 11.00

Bilagor