Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:38 Torsdag 2017-06-15 kl. 10:00

Torsdag 2017-06-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:38
Datum och tid: 2017-06-15 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet
KOM(2016) 811, SWD(2016) 458, faktapromemoria 2016/17:FPM57

2. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser som tillämpas på böcker, tidningar och tidskrifter
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet
KOM(2016) 758, SWD(2016) 393, Faktapromemoria 2016/17:FPM41

3. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

4. Förslag till rådets beslut om ändring av rådets beslut nr 189/2014/EU om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion och om upphävande av beslut 2007/659/EG
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2017) 297
Föredragande: Åkerrén

5. Justering av protokoll

6. Kanslimeddelanden

7. EU-dokument

8. Gruppen för uppföljning och utvärdering
Fråga om förstudie. Ev. beslut
Föredragande: Pyka

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Preliminärt torsdagen den 24 augusti 2017 kl. 10.00

Bilagor