Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:39 Torsdag 2017-08-24 kl. 10:00

Torsdag 2017-08-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:39
Datum och tid: 2017-08-24 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Kanslimeddelanden

2. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer vad gäller vissa bestämmelser om fordonsbeskattning (SUB-87-2016/17)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2017) 276, faktapromemoria 2016/17:101
Föredragande: Pyka

3. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (SUB-86-2016/17)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2017) 335, faktapromemoria 2016/17:110
Föredragande: Winter

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 september eller den 21 september 2017 kl. 10.00

Bilagor