Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:15 Tisdag 2018-01-23 kl. 11:00

Tisdag 2018-01-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2017/18:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:15
Datum och tid: 2018-01-23 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Beskattning av styrelsearvoden
Uppvaktning
Styrelseakademien:
- Per Westerberg, ordförande
- Maria Öhman, VD
- Patrick Krassén (Företagarna)
Ersättningsakademien:
- Ossian Ekdahl (AP1, Ersättningsakademien)
- Andreas Lauritzen (Ersättningsakademien, Novare)
- Kristina Jarring Lilja (professionell styrelseledamot)
- Britta Dalunde (professionell styrelseledamot)
- Cecilia Daun (professionell styrelseledamot)

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

4. EU-dokument

5. Kommissionens förslag om ändrat förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet (SUB-19-2017/18)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2017) 706, faktapromemoria 2017/18:FPM32, SWD(2017) 429 och SWD(2017) 428
Föredragande: Wallin

6. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen (SUB-25-2017/18)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2017) 783, faktapromemoria 2017/18:FPM40
Föredragande: Wallin

7. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2017/18:2962 yrkande 5 av Valter Mutt m.fl. (MP) från finansutskottet

8. Överlämnande av motioner
Fråga om överlämnande av motionerna
2017/18:851 av Fredrik Malm (L) till konstitutionsutskottet och
2017/18:3462 yrkande 19 av Nina Lundström m.fl. (L) till trafikutskottet

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 februari 2018 kl. 11.00

Bilagor