Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:33 Tisdag 2018-06-19 kl. 10:00

Tisdag 2018-06-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2017/18:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:33
Datum och tid: 2018-06-19 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2018) 442
Föredragande: Åkerrén

2. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2018) 443
Föredragande: Pyka

3. Proposol för a regulation of the European parliament and of the Council establishing, as part of the Integrated Border management Fund, the instrument for financial support for customs control equipment
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2018) 474
Föredragande: Wallin

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. EU-dokument

7. Övriga frågor

8. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

9. Mervärdesskatt - gränsöverskridande handel mellan företag
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet
COM(2017) 567
COM(2017) 569
2017/18:FPM17

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 juni 2018 kl. 11.00 i Skandiasalen (Obs! tid och plats)


Bilagor